NAV pensjon

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som gjør at du er sikret inntekt i alderdommen. Alderspensjon kan du starte å ta ut etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha høy nok opptjening. Alderspensjon er et sosialt gode som mange land gir innbyggere som har oppnådd en viss alder. De land som ikke har slike ordninger, eller har ordninger med svært lav kompensasjonsgrad, opplever ofte stor sosial nød blant sine eldre innbyggere. Ettersom det fødes færre barn og levealderen stadig øker, er det blitt innført ny fleksibel alderspensjon i Norge fra 2010.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter at man jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Ny AFP fra 1. januar 2011: AFP i privat sektor utbetales som en livsvarig tilleggspensjon gitt at man har startet uttaket 1.1.2011 eller senere. Det vil bli anledning til å kombinere arbeid med uttak av alderspensjon fra folketrygden og ny AFP uten at dette medfører avkorting.

Uførepensjon

Formålet med uføreytelser er å sikre inntekter til livsopphold for personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom, skade eller lyte. Uførepensjon gis dersom det helt klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen. Uførepensjon er i utgangspunktet en varig ytelse, men kan revurderes dersom det skjer endringer i inntektsforhold eller helsetilstand. Uførepensjon blir i hovedsak beregnet på samme måte som alderspensjon. Mottakere av uførepensjon som fyller 67 år vil automatisk få pensjonen omregnet til alderspensjon.

Krigspensjon

Denne lov gjelder pensjonering av militærpersoner som har fått mén som følge av skade eller sykdom som de er påført under tjenstgjøring i krig. Likeså omfatter loven pensjonering av etterlatte til militærpersoner som er død av skade eller sykdom de er påført under tjenestgjøringen. Som militærperson anses enhver som deltar i krigen (krigsdeltaker) etter bestemmelsene i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt eller som frivillig. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan bestemme at norsk statsborger som deltar i krigen i alliert lands tjeneste, helt eller delvis skal ha rett til ytelser etter denne lov for seg og sine etterlatte. Vedtak etter foregående punktum kan påklages til departementet.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Fra 2006 skal i prinsippet alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor være omfattet av en tjenestepensjonsordning.