Alderspensjon - født før 1954

Alderspensjon for deg født før 1954

Fleksibel alderspensjon

Her finner du informasjon til deg som har begynt å ta ut pensjon eller planlegger å ta ut.

Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert.
Hvem kan få alderspensjon?

For å ha rett til alderspensjon må du som hovedregel ha minst tre års trygdetid. Som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge.

Når kan du ta ut alderspensjon?

Det er opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Du kan ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. I Din pensjon kan du sjekke når du tidligst kan ta ut pensjon og sende inn elektronisk søknad.

Kombiner arbeid og alderspensjon

Du kan fritt kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan tjener du opp alderspensjon?

Opptjeningen baserer seg i hovedsak på pensjonsgivende inntekt og botid.
Opptjening basert på pensjonsgivende inntekt:

Du kan også tjene opp pensjonsrettigheter basert på perioder du har bodd i Norge. Dette kalles trygdetid. Trygdetid gis fra det året du fylte 16 til og med det året du fylte 66.
Hel alderspensjon krever 40 års opptjening. Har du kortere opptjening, blir alderspensjonen din forholdsmessig redusert.

Pensjonen fra folketrygden er satt sammen av grunnpensjon og tilleggspensjon.

  • Grunnpensjon beregnes uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. For å få full grunnpensjon må du ha minst 40 års trygdetid (som trygdetid regnes perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge).
  • Tilleggspensjonen er først og fremst tjent opp gjennom den pensjonsgivende inntekten du har hatt og pensjonspoengene dine. Du må ha minst tre år med pensjonspoeng for å ha rett til tilleggspensjon.

Har du hatt lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon, vil pensjonen din også bestå av et pensjonstillegg eller særtillegg. Dette skal sikre at du får en pensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå.

Har du kort botid i Norge når du fyller 67 år og er bosatt i Norge, kan du ha rett på supplerende stønad.
Eksempler på beregning av pensjon.

Pensjonen levealdersjusteres

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på den forventede levetiden for årskullet ditt. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

Levealdersjustering blir gjennomført ved hjelp av forholdstall.

Hvis du er født i 1942 eller tidligere blir pensjonen din ikke levealdersjustert. Det samme gjelder hvis du er født i 1943 og tok ut alderspensjon før 1. januar 2011.

Hva kan du få i alderspensjon?

Din pensjon kan du beregne alderspensjonen din, se når du tidligst har mulighet til å ta ut pensjonen og se din pensjonsopptjening. Der kan du også se hvordan det blir om du kun tar ut deler av pensjonen, eller hvordan utbetalingen blir om du endrer uttakstidspunktet.

Hvor stor del av alderspensjonen du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker hvor mye du får utbetalt. Er du født etter 1942 kan du velge ulike uttaksgrader: 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

Den månedlige pensjonen blir høyere jo lenger du venter med uttaket. I tillegg kan pensjonen bli høyere hvis du fortsetter i arbeid samtidig som du tar ut pensjon.  Du kan tjene opp pensjon fram til og med det året du fyller 75 år.
Når kan du søke om alderspensjon og hvordan søker du?

Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år, hvis du har høy nok opptjening. Du bør søke om pensjon cirka tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte. Det er ikke mulig å søke om fleksibel alderspensjon tilbake i tid, og du har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden din.

Det er enklest å søke om pensjon elektronisk i tjenesten Din pensjon. Da får du svar i løpet av få minutter.­ Hvis vi ikke får behandlet søknaden din automatisk, får du beskjed om det. Du kan også søke om pensjon på papirblankett. Behandlingen av søknader på papir kan ta noe lenger tid.

Hvordan reguleres alderspensjonen din?

Mens du tjener opp alderspensjon, reguleres pensjonsrettighetene dine hvert år med lønnveksten i samfunnet.

Når du tar ut alderspensjon, reguleres pensjonen hvert år med lønnsvekst, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent.

Hvor lenge kan du få alderspensjon?

Alderspensjonen din fra folketrygden er en livsvarig ytelse. I forbindelse med dødsfall utbetales alderspensjon til og med den måneden dødsfallet inntreffer.
Comment here