Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning for ansatte i bedrifter som er medlemmer og betaler til AFP-ordningen.

Det var i 1988 at LO krevde en slik ordning. LO og NHO ble under tariffrevisjonen enige om en ordning der de ansatte kunne ta ut pensjon fra fylte 66 år, mens folketrygden utbetaler pensjon fra 67 år. Senere har LO og NHO forhandlet seg frem til en lavere pensjonsalder. Den er i dag på 62 år. Åtti prosent av dagens 62-åringer har rett til AFP.

I starten var ordningen ment for de som hadde arbeidet lenge i tungt arbeid i industrien, men etter hvert ble flere grupper omfattet da andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner også ble med i ordningen. Staten har etter hvert også blitt med i ordningen.

I ny folketrygd kan pensjon bli tatt ut fra 62 år. AFP blir da et tillegg til alderspensjonen. Tillegget øker med senere uttak, blir gitt livet ut og kan fritt kombineres med lønnsinntekt og pensjon fra folketrygden. (gjelder kun for de som inntrer i ny AFP ordning som starter 1. jan 2011.).

(Kilde: WikiPedia)

Her finner du informasjon om tidligpensjon for deg som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen.

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011

Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Hva er AFP-etteroppgjøret?

Når resultatet av fastsettingen din foreligger for et kalenderår, blir det gjort et etteroppgjør av AFP. Dette betyr at NAV kontrollerer at du har fått utbetalt riktig AFP i det aktuelle kalenderåret.