Krigspensjon

Krigspensjon

Krigspensjon er en kompensasjon for nedsatt arbeidsevne på grunn av skader som følge av krigen 1939-45.

Hvem kan få krigspensjon?

Du kan ha rett til krigspensjon hvis du har fått men eller nedsatt arbeidsevne som følge av skade eller påkjenninger under sjøtjeneste, militær tjeneste, motstandsarbeid eller politisk fangenskap under krigen 1939-1945. Også andre som er påført skade som følge av krigsulykke eller hendinger som skyldes krigen, kan ha rett til krigspensjon.

Etterlatte etter krigspensjonister kan ha rett til krigspensjon beregnet ut fra avdødes krigspensjon. På visse vilkår kan det også gis etterlattepensjon selv om avdøde ikke mottok krigspensjon.

Hva kan du få?

Hva du får utbetalt i krigspensjon, er avhengig av

  • om du er over eller under 67 år
  • hvor mange prosent arbeidsufør du er blitt som følge av skadene
  • hvilket pensjonsgrunnlag du har. Pensjonsgrunnlaget er fastsatt ut fra antatt årsinntekt i 1946.

Fra 2011 blir krigspensjon for personer over 67 år regulert i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst i samfunnet og deretter fratrukket 0,75 prosent. Den årlige reguleringen skjer med virkning fra 1. mai hvert år.

Pensjonen til krigspensjonister under 67 år reguleres med grunnbeløpet 1. mai hvert år.

Full etterlattepensjon er to tredjedeler av avdødes pensjon.

Barnepensjon blir regnet ut på grunnlag av grunnbeløpet i folketrygden.

Du kan se hvilke beløp som gjelder for alle krigspensjoner i vedlegg til loven om krigspensjon.

Andre aktuelle ordninger

Krigspensjonister kan også ha rett til gratis medisinsk behandling for skade eller sykdom godkjent som krigsskade. Nødvendig tannbehandling kan dekkes etter takstene i den offentlige tannhelsetjenesten. Krigspensjonister har dessuten rett til tre ukers fritt kuropphold i året på Bæreiasenteret eller i godkjent opptreningsinstitusjon.

Jødiske og andre krigsofre kan ha rett til pensjon fra Stortingets kompensasjonsordninger for krigsofre.

Du kan ringe NAV på telefon 55 55 33 34 hvis du lurer på hvilke ordninger som kan være aktuelle for deg.

Samordning av pensjoner

Hvis du har rettigheter i andre trygdeordninger, blir pensjonene samordnet. Hovedregelen er at du får et samlet pensjonsbeløp som tilsvarer minimum den høyeste av pensjonene.

Hvor lenge kan du få krigspensjon?

Krigspensjonen er en livsvarig ytelse. I forbindelse med dødsfall utbetales krigspensjon til og med måneden etter dødsfallet.

Hvordan søker du?

Du søker på skjemaet «Invalidepensjon» eller «Etterlattepensjon» (gjelder også for barnepensjon), som du finner under «Skjema og søknad». For at NAV skal kunne behandle søknaden din, må også legen din ha fylt ut skjemaet «Krigspensjoneringen: Legeerklæring». Hvis du har spørsmål, kan du ringe NAV på telefonnummer 55 55 33 34.

Skal du flytte til utlandet?

Krigspensjon er ikke en folketrygdytelse. Det skjer ingen endringer i krigspensjonen hvis du flytter ut av landet.

Du bør undersøke om du beholder medlemskapet i folketrygden. Det påvirker blant annet retten til helsetjenester.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsinformasjon.