Tjenestepensjon

Tjenestepensjon

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Tjenestepensjoner i offentlig virksomhet

Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden.

Statens Pensjonskasse (SPK) administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. SPK er lovregulert av lov om Statens Pensjonskasse, som også danner regelgrunnlaget for de kommunale pensjonsordningene som er regulert gjennom tariffavtaler.

Noen kommuner og fylker har egne pensjonskasser, men de fleste har valgt å la et forsikringsselskap, for eksempel Kommunal Landspensjonskasse (KLP), administrere tjenestepensjonsordningen.

Pensjonstrygden for sjømenn og  pensjonstrygden for fiskere er lovbestemte offentlige tjenestepensjonsordninger som er tilpasset folketrygden.

Hver enkelt ordning forvalter pensjonsordningen selv. Pensjon fra SPK blir imidlertid utbetalt gjennom NAV.

Tjenestepensjoner i privat virksomhet

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Den viktigste ordning for pensjon i privat sektor er obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Lov om obligatorisk tjenestepensjon i private arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2006. Mer informasjon om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) finner du på regjeringen.no.

De fleste arbeidsgivere må tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon OTP) er en pensjonsordning finansiert ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av lønn til sparing.

Følgende omfattes av plikten:

  • Bedrifter som har minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  • Bedrifter med minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling
  • Bedrifter som har arbeidstakere som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en tjenestepensjonsordning inntrådte. Hvis du som arbeidsgiver oppretter ordningen for sent må du etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven. Dette er som oftest det tidspunktet arbeidstakeren ble ansatt. Bedriften får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av pensjonsinnbetalingene og omkostninger knyttet til avtalen.

Finanstilsynet om obligatorisk tjenestepensjon 

Arbeids- og sosialdepartementet om tjenestepensjoner 

Ulike typer OTP-ordninger/pensjonsordninger

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) sier at bedriftene skal ha en pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven. Det er opp til arbeidsgiver hvilken type ordning som skal opprettes.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) 

Innskuddspensjon

I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig innskudd fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonsutbetalingene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av disse.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold 

Ytelsesbasert pensjon

I en ytelsesbasert pensjonsordning (foretakspensjon) tas det sikte på et på forhånd fastsatt nivå på samlet pensjon, når man også tar hensyn til pensjon fra folketrygden. Premien vil variere fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen.

Lov om foretakspensjon 

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en kombinasjon av innskudds- og ytelsespensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalder.

Lov om tjenestepensjon 

For nærmere informasjon kan forsikringsselskap som tilbyr pensjonsordninger kontaktes.

Frivillig innskuddspensjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Hvis du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) eller frilanser velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning. Hvis du inngår avtale om innskuddspensjon kan du betale inntil 6 % av årlig næringsinntekt mellom 1 G og 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) til pensjonsordningen. Virksomheten får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.

NAV – grunnbeløpet (G) i folketrygden