Uførepensjon - Uføretrygd

Uførepensjon / Uføretrygd

Uførepensjon er en ytelse fra Statens pensjonskasse og et tillegg til folketrygden, som for eksempel uføretrygd (som sammen med eller for seg selv skal sikre inntekt til livsopphold for den som har fått arbeidsevnen langvarig nedsatt med minst 50 % på grunn av varig sykdom, skade eller lyte).se: https://www.spk.no/Pensjon/Uforepensjon/sporsmal-og-svar-om-uforepensjon/skal-den-nye-uforepensjonen-samordnes-med-folketrygden-/ Uførepensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Pensjonen utbetales gjennom den offentlige tjenestepensjonen fra KLP, mens uføretrygden utbetales av Nav. se: https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/uf-repensjon/vaer-oppmerksom-pa-uforefella Pensjonsprosenten er 45 for poengår før 1992 og 42 for poengår fra og med 1992. For å få full pensjon må man ha minst 40 års botid i Norge. Kortere trygdetid gir lavere pensjon. Tilleggspensjon forutsetter at man har opptjent pensjonspoeng i minst tre år.

Størrelsen på tilleggspensjonen er bl.a. avhengig av:

  • hvor mange år man har opptjent pensjonspoeng
  • hvor høy arbeidsinntekten har vært i opptjeningstiden

«Uføreytelse» er en fellesbetegnelse for (tidligere) tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. «Uførestønad» ble foreslått som navn på ny uførepensjon fra folketrygden. I Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) er det foreslått at ytelsen skal hete uføretrygd.

Også private forsikringer og pensjonsordninger kan gi ytelser ved uførhet. Disse kan inneholde alt fra premiefritak ved langtidssykdom til ytelser som kommer i tillegg til NAVs utbetalinger, avhengig av avtale. Ifølge OECD er Norge blant de land med flest uføretrygdede relativt i forhold til befolkning.

(Kilde: WikiPedia)

Uføretrygd – Nyttig informasjon fra NAV

Uføretrygd kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

Uføretrygden erstatter den delen av inntektsevnen du har tapt på grunn av varig sykdom eller skade.

Om du har rett til 100 prosent uføretrygd eller gradert (delvis) uføretrygd, er avhengig av inntektsevnen din. Har du mulighet til å jobbe for eksempel 40 prosent, kan du ha rett til 60 prosent uføretrygd.

Hvem kan få uføretrygd?

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Mottar du arbeidsavklaringspenger på søknadstidspunktet er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 40 prosent. Skyldes uførheten en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig at inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 30 prosent.

Hva kan du få?

Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade.

Det er inntekten de siste årene før du ble syk eller skadet vi bruker når vi beregner uføretrygden din. Hvis du har hatt lav eller ingen inntekt, har du rett til en minsteytelse. Omsorgsstønad regnes som inntekt. Det samme gjelder fosterhjemsgodtgjørelse.

Du kan i tillegg til uføretrygd fra folketrygden ha rett til uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, som for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Du opparbeider deg rett til alderspensjon selv om du er ufør. Les mer om uføretrygd og opptjening av alderspensjon.

Hvis du i en periode oppholder deg på institusjon, kan det ha betydning for uføretrygden din.

Kombinere arbeid og uføretrygd

Du kan jobbe så mye du har mulighet til. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene. Les mer om å jobbe ved siden av uføretrygd.

Aktuelle tillegg og ordninger

Uføretrygd og skatt

Uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt. Det er ikke skattetrekk på utbetalingen av uføretrygd i juni og det er halvt skattetrekk i desember.

NAV får skattekortet automatisk fra Skatteetaten.

Hvordan søker du?

Før uføretrygd kan bli vurdert, må mulighetene dine til å være i arbeid være avklart. Dette betyr at du må ha gjennomført arbeidsrettede tiltak enten i din nåværende jobb eller ute i en tiltaksbedrift. I tillegg må du har gjennomført all hensiktsmessig behandling som kan bedre arbeidsevnen din. Dette må være dokumentert fra lege.

Du kan søke om uføretrygd elektronisk i nettjenesten Ditt NAV. Hvis du har bodd i utlandet eller har barn under 18 år, må du sende inn søknaden i posten.

Tiden det tar å behandle en søknad er blant annet avhengig av når NAV mottar nødvendig dokumentasjon. Les mer om saksbehandlingstider i NAV.

Til eller fra utlandet

Flytting til utlandet kan ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. Hvis du flytter til et annet  EØS-land får du som hovedregel med deg uføretrygden. Dette gjelder ikke hvis du er flyktning. Mottar du uføretrygd med rettighet som ung ufør, kan det være deler av uføretrygden du ikke får med deg når du flytter til et annet EØS- land. Det er spesielle regler også hvis du flytter utenfor EØS. Du kan lese mer om utenlandsopphold under «Internasjonalt».

Meld fra om endringer

Hvis du har inntekt i tillegg til uføretrygd må inntekten meldes inn til NAV. Du kan melde fra om hvor mye du forventer å tjene ved å logge inn på Ditt NAV.

Det er flere forhold som kan ha betydning for uføretrygden din, blant annet endring i sivilstand og flytting til utlandet.

I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.